ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีลบ้านซับพลู หมู่ 6 (สายบ้านโกเมนตะวันตก วัด-นม.3165)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล

บ้านซับพลู หมู่ 6 (สายบ้านโกเมนตะวันตก วัด-นม.3165)

 ราคากลาง  618,000  บาท  (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ 500 บาท

สามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  26 เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-44393-018

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 เม.ย. 61 171