นโยบายการบริหารงาน

 

นโยบายนายก อบต.

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ผู้ทรงเกียรติ ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2548 และการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ซึ่งดำเนินการจัดการบริหารการเลือกตั้งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี ได้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงชุดใหม่ จำนวน 50 ท่าน นั้น


นโยบายดังกล่าว ได้ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ตลอดจนพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และขอเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ทรงเกียรติ ได้ทราบถึงเจตนารมณ์ ด้านนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ที่จะมุ่งมั่นพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นในภาพรวม


ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนส่วนหนึ่งจะได้รับการดูแลจากองค์กรการเมืองใหญ่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น รัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรม กอง ต่าง ๆ แต่ด้วยเหตุที่สภาพพื้นที่ในตำบลห้วยบงมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงต้องร่วมกันในการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง บรรลุถึงพันธกิจ จึงขอกำหนดนโยบายในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ไว้ 8 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการศึกษา จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สู่ความเป็นเลิศควบคู่กับคุณธรรม จัดให้มีห้องสมุดประจำตำบล โรงเรียนในฝันขององค์การบริหารส่วนตำบล และศูนย์นักปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อความรู้ ความเข้าใจในขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้านตั้งแต่นักเรียนจนถึงประชาชน

2. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ในการทรัพยากรที่มีอยู่ จัดหาภาชนะเก็บน้ำฝนให้เพียงพอ สร้างป่าชุมชนให้เกิดป่าถาวรดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นมลพิษให้หมดไป

3. ด้านสังคม จัดการเรียนรู้ขบวนการประชาธิปไตยระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ จัดระเบียบชุมชนในสังคมให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิของความเป็นมนุษย์ จัดให้มีขบวนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

4. ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงระหว่างตำบล จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอ และจัดสถานบริการเพื่อนันทนาการและที่พักผ่อนออกกำลังกาย

5. ด้านคุณภาพชีวิต เน้นสร้างให้สมบูรณ์ทั้ง 3 ด้าน
ด้านที่ 1 การติดอาวุธทางปัญญา
ด้านที่ 2 การสร้างจิตใจให้อบอุ่นเข้มแข็ง
ด้านที่ 3 การเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด และโรคภัยไข้เจ็บ

6. ด้านเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้ของตำบล สู่หมู่บ้าน สู่ครัวเรือนที่เข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้วัสดุและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น พัฒนาให้เกิดรายได้ โดยใช้ภูมิปัญญาของปราชญ์ ท้องถิ่นที่สะสมไว้นำมาพัฒนาประยุกต์ให้เกิดเป็นรายได้ สร้างผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลไปสู่ความเป็นเลิศอย่างครบวงจร เป็นสินค้าออกเพื่อสร้างรายได้สู่ตำบล

7. ด้านนโยบายศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ถือว่าเป็นมรดกอันล้ำค่า ของมนุษย์ชาติ จึงต้องร่วมสืบสานและรักษาไว้อย่างมั่นคง

8. ด้านนโยบายด้านกีฬา ส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ และพัฒนาการกีฬาไปสู่ความเป็นเลิศระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับชาติ

อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าว จะสำเร็จผลได้ดี ก็ด้วยความเข้าใจและความร่วมมือ ร่วมใจของประชาชน ชาวตำบลห้วยบง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ทุกท่าน กระผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ และได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงทุกท่าน ที่จะนำพาพี่น้องประชาชนชาวตำบลห้วยบง มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ดีในอนาคตอันใกล้นี้