สภาพทางเศรษฐกิจ

 

สภาพเศรษฐกิจ


1. อาชีพ


ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ไร่พริกและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้บางส่วนประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น จักสานหญ้าคาเพื่อทำหลังคาเรือน


2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล


- ธนาคาร - แห่ง
- โรงแรม - แห่ง
- ปั้มน้ำมันและก๊าซ  8 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม 1 แห่ง
- โรงสี 5 แห่ง
- ร้านค้าในหมู่บ้าน 121 แห่ง