สมาชิกสภา อบต.

นายไทยรัตน์ หงษ์ทอง
ประธานสภา อบต.
099-4197741

นายไพฑูรย์ คล้ายน้อย
รองประธานสภา อบต.
081-3609645

นายสมเพ็ชร น้อยนาท้าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
090-2510691

นายสามารถ ฤทธิสิงห์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
087-0054149

นางกรองกาญจน์ มีอิสระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
090-8248801

นายเทพพิทักษ์ ทองสง่า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
085-6580451

นางพัณณิตา หร่ายขุนทด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
080-6932963

นายเม้า หาญคงนอก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
092-4360055

นายสายัณห์ ผลยวง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9
086-1269343

นายสุคนธ์ ชอนขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10
086-0128445

นายมงคล โกลนโคกกรวด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11
094-5129770

นายโอภาส พร้อมจันทึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12
061-0485836

นายสมชาย อ่อนจู
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13
094-5385217

นายแหลม กลางจอหอ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14
092-9266300

นางกุลรวี ไกรสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15
087-2609416

นายบรรเลิง ทุมจันทึก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16
063-5784044

นายวิชล พันธ์แน่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17
080-3750880

นางสาวรุ่งทิพย์ มำขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 19
065-3136981

นายผัด สายจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 20
082-2215214

นายณัฐพล อาจวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 21
064-2583858

นายนเรตร ทับขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 22
084-8318189

นายจำเนียร แสนขุนทด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 23
089-8083616

นายสุเมธี จันทสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 24
082-8655565

นายศุภชัย มือสันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 25
065-6929135