ภารกิจ อำนาจหน้าที่

 

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ภารกิจอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 ) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ได้ดำเนินการภารกิจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของชุมชนโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 ) โดยการจัดทำเป็น แผนพัฒนาตำบล 5 ปีและแผนพัฒนาตำบลประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาจังหวัดนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การดำเนินการตามภารกิจและตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง กำหนดภารกิจไว้เป็น 7 ด้านซึ่งกำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 ( แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ .2562) และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 ดังนี้  

 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) จัดให้มีการบำรุงรักษาทางน้ำ และทางบก (มาตรา 67(1))*
(2) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68(1))*
(3) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธอื่น (มาตรา 68(2))*
(4) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68(3))*
(5) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ (มาตรา16 (2))**
(6) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา16(4))**
(7) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5))**
(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(1))*
(2) การรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา 67))*
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3))*
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา6(4))*
(5) การจัดการศึกษา (มาตรา16(9))**
(6) การสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรีคนชราและผู้ด้อยโอกาส(มาตรา16(10))**
(7) จัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16(13)**
(8) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16(14))**
(9) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย (มาตรา16(18))**
(10) การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา16(19))**
(11) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(1))*
(2) การคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินและอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน(มาตรา 68(8))*
(3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)และมาตรา16(25))**
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(12))**
(5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17))**
(6) การจัดเมืองให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา 16(20))**
(7) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16(21))**
(8) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16(22))**
(9) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ (มาตรา 16(23))**
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ (มาตรา 16(26))**
(11) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16(30))**
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว(มาตรา 68(6))*
(2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5))*
(3) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7))*
(4) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล (มาตรา68(9))*
(5) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม (มาตรา 68(10))*
(6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา68(11))*
(7) การท่องเที่ยว (มาตรา68(12))*
(8) การจัดให้มีและการตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ (มาตรา 16(3))**
(9) การขนส่งและวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16(26))**
(10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7))*
(2) การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16(24))**
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา67(8))*
(2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5))*
(3) การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน(มาตรา16(15)**
(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 16(16)*2)
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. ด้านบริหารการจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร (มาตรา 67(9)*
(2) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด (มาตรา 16(31))**
(3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ทางราชการมอบหมายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ

* หมายถึงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ( และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 )

** หมายถึงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

การดำเนินการตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้และที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลและนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งนี้หากสามารถดำเนินการได้อย่างครอบคลุมแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนในพื้นที่