กองคลัง

นางสาวดวงดาว เติมจันทึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


น.ส.มธุริน ขุมทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
089-846-6616