กองคลัง

นางรำเพย ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวดวงดาว เติมจันทึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวกัญญารัตน์ กุศลคุ้ม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


น.ส.มธุริน ขุมทรัพย์
พนักงานจ้างทั่วไป