กองคลัง

นางสาวดวงดาว เติมจันทึก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวมธุริน ขุนทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
*

นางสุภาวดี อาบสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
0801581449

นางสุภาทิพย์ ศรีทอง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
*

นางสาวรุ่งรัตน์ จันทร์ภักดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
*