วัด/โรงเรียน

 

โรงเรียนในเขต อบต.

1. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
- โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
- โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
- โรงเรียนบ้านซับยาง
- โรงเรียนบ้านหินเพิง

 

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
-โรงเรียนบ้านห้วยบง
-โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
- โรงเรียนบ้านซับพลู
-โรงเรียนบ้านหนองใหญ่


3.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

- โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  9  แห่ง ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา จำนวนนักเรียนประมาณ  37 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี จำนวนนักเรียนประมาณ 38 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย จำนวนนักเรียนประมาณ 15 คน
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับยาง จำนวนนักเรียนประมาณ 19 คน
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยบง  จำนวนนักเรียนประมาณ 13 คน
6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านซับพลู จำนวนนักเรียนประมาณ 11 คน
7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหินเพิง จำนวนนักเรียนประมาณ 10 คน
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านป่ารังงาม     จำนวนนักเรียนประมาณ 15 คน
9. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ จำนวนนักเรียนประมาณ 25 คน


(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)

 

วัดในเขต อบต.

- วัด มีจำนวน 15 วัด
- สำนักสงฆ์ จำวน 3 แห่ง