ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

 

กลุ่มส่งเสริมอาชีพ เย็บผ้าแม่บ้านหินเพิง หมู่ 9