หมู่บ้านในเขต อบต.

 

หมู่  1   บ้านห้วยบง                       ชื่อ นายผล บุญน้อย              เบอร์โทร  0898022846
หมู่  2   บ้านหนองกราดน้อย             ชื่อ นายประภาส  ภูมิโคกรักษ์   เบอร์โทร   066-0132266  
หมู่  3   บ้านป่ารังงาม                     ชื่อ นายทองหนัก ภูมิโคกรักษ์   เบอร์โทร  091-8358125
หมู่  4   บ้านศิลาร่วม                      ชื่อ นางสายยนต์ พูดขุนทด      เบอร์โทร   081-3219074
หมู่  5   บ้านน้อยพัฒนา                   ชื่อ นายชาน รักจันทึก            เบอร์โทร 093-0018636
หมู่  6   บ้านซับพลู                        ชื่อ นายวิโนช หร่ายขุนทด       เบอร์โทร  081-3322436
หมู่  7   บ้านซับยาง                       ชื่อ นายธนวัฒน์ หว้าน้ำคำ       เบอร์โทร  085-1733025
หมู่  8   บ้านหนองใหญ่                   ชื่อ นางบุปผา หลำคำ            เบอร์โทร  085-1733024
หมู่  9   บ้านหินเพิง                       ชื่อ นายสุขสรรค์ พาแก้ว         เบอร์โทร  081-1639687
หมู่  10  บ้านภูผาทอง                    ชื่อ นายสาคร ชอนขุนทด        เบอร์โทร  084-8236469
หมู่  11  บ้านวังผาแดง                   ชื่อ นายไกรฤทธิ์ โกรนโคกกรวด เบอร์โทร  094-3859528
หมู่  12  บ้านเสาร์ห้า                     ชื่อ นายณรงค์ ไชยกิจ             เบอร์โทร  065-1196045
หมู่  13  บ้านไทยสงบ                   ชื่อ นายถวิล พลเรือง               เบอร์โทร  084-6073450
หมู่  14  บ้านซับพลูน้อย                ชื่อ นายปั่น มากสันเทียะ           เบอร์โทร  093-7890759
หมู่  15  บ้านทรัพย์สมบูรณ์             ชื่อ วีระชาติ ศรีวัฒนพงศ์           เบอร์โทร  082-7495664
หมู่  16  บ้านซับไทร                     ชื่อ นายชู อุ่นจันทึก                เบอร์โทร  085-0976393
หมู่  17  บ้านถ้ำเต่า                       ชื่อ นายสำพันธ์ หัดขุนทด         เบอร์โทร  098-6746950
หมู่  18  บ้านวังไทรงาม                  ชื่อ นายสายันต์ การเกณฑ์        เบอร์โทร   093-3626884
หมู่  19  บ้านโนนสะอาด                 ชื่อ นางสิริ เด่นจันทึก              เบอร์โทร   093-3626884
หมู่  20  บ้านโปร่งใหญ่                   ชื่อ นายมารุต หาญสูงเนิน         เบอร์โทร   090-8609067
หมู่  21  บ้านซับน้ำเย็น                   ชื่อ นายประกอบ คนล่ำ             เบอร์โทร   098-1238553
หมู่  22  บ้านมอสุวรรณ                   ชื่อ นายสำเริง หับขุนทด           เบอร์โทร   081-5816791
หมู่  23  บ้านซับสนุ่น                     ชื่อ นายวิชัย ติดวงษา               เบอร์โทร   084-9587219
หมู่  24  บ้านห้วยโปร่ง                   ชื่อ นายธงชัย บุตรผ่อง (กำนัน)    เบอร์โทร   064-0917518
หมู่  25  บ้านซับเจริญ                    ชื่อ นางพยุง เหาะขุนทด            เบอร์โทร   061-0672848