ข้อมูลประชากร

 

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร            

ตำบลห้วยบง มีประชากรอาศัย  ๓,๘๙๖ ครัวเรือน  โดยมีประชากรทั้งหมด  ๑๐,๔๗๐ คน  แยกเป็นชาย  ๕,๓๔๕ คน หญิง  ๕,๑๒๕  คน 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง รวม จำนวนครัวเรือน
บ้านห้วยบง ๓๕๔ ๓๕๙ ๗๑๓ ๓๑๗
บ้านหนองกราดน้อย ๔๓๙ ๔๐๐ ๘๓๙ ๒๔๕
บ้านป่ารังงาม ๒๙๓ ๒๘๓ ๕๗๖ ๑๘๐
บ้านศิลาร่วมสามัคคี ๒๗๐ ๒๔๙ ๕๑๙ ๑๘๔
บ้านน้อยพัฒนา ๒๔๐ ๒๓๘ ๔๗๘ ๑๘๘
บ้านซับพลู ๓๙๘ ๓๘๘ ๗๘๖ ๒๗๗
บ้านซับยาง ๒๔๘ ๒๓๔ ๔๘๒ ๑๗๑
บ้านหนองใหญ่ ๒๘๐ ๒๗๖ ๕๕๖ ๒๒๔
บ้านหินเพิง ๑๐๖ ๑๒๑ ๒๒๗ ๘๓
๑๐ บ้านภูผาทอง ๑๗๐ ๑๖๒ ๓๓๒ ๑๑๗
๑๑ บ้านวังผาแดง ๑๖๐ ๑๔๒ ๓๐๒ ๑๑๘
๑๒ บ้านเสาร์ห้า ๑๖๓ ๑๕๘ ๓๒๑ ๑๐๘
๑๓ บ้านไทยสงบ ๒๑๑ ๑๙๕ ๔๐๖ ๑๔๑
๑๔ บ้านซับพลูน้อย ๒๓๕ ๒๓๒ ๔๖๗ ๑๘๓
๑๕ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๒๖๔ ๒๕๓ ๕๑๗ ๓๗๐
๑๖ บ้านซับไทร ๑๖๑ ๑๕๗ ๓๑๘ ๑๑๖
๑๗ บ้านถ้ำเต่า ๑๖๒ ๑๖๐ ๓๒๒ ๘๘
๑๘ บ้านวังไทรงาม ๑๓๔ ๑๒๔ ๒๕๘ ๗๙
๑๙ บ้านโนนสะอาด ๑๒๕ ๑๓๖ ๒๖๑ ๘๓
๒๐ บ้านโปร่งใหญ่ ๒๔๗ ๒๐๕ ๔๕๒ ๑๖๐
๒๑ บ้านซับน้ำเย็น ๘๔ ๗๘ ๑๖๒ ๕๐
๒๒ บ้านมอสุวรรณ ๑๕๒ ๑๓๒ ๒๘๔ ๑๐๘
๒๓ บ้านซับสนุ่น ๒๑๐ ๑๙๔ ๔๐๔ ๑๓๘
๒๔ บ้านห้วยโปร่ง            ๑๔๖ ๑๔๙ ๒๙๕ ๑๑๑
๒๕ บ้านซับเจริญ ๙๓ ๑๐๐ ๑๙๓ ๕๗

รวม

,๓๔๕ ,๑๒๕ ๑๐,๔๗๐ ๓,๘๙๖

 

หมายเหตุ  ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภอด่านขุนทด  ณ  เดือนธันวาคม ๒๕๖๑