คณะผู้บริหาร


นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.089-844-5984

นายรุ่งเรือง ภูพิชิต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
0892408540

นายชำนาญ จิณรักษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
0895853397

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

089-846-6616

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

094-2898776

นางรำเพย ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

083-0455329

ส.อ.ไชยา เป้าสร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9773733


นางสาวสิริอร จิณรักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

088-5521753

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

089-846-6616