ประวัติความเป็นมา

 

ประวัติความเป็นมา : ตำบลห้วยบงเป็นตำบลที่แยกตัวมาจากตำบลหินดาดเมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา ในอดีตเป็นพื้นที่ราบสูงที่มีป่าไม้มาก และเริ่มมีประชาชนรุกเข้าถากถางเพื่อจับจองพื้นที่เกษตร ซึ่งเป็นชุมชนที่มีคนจากหลายๆ ที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งคน ทั้งภายในตัวอำเภอเอง และต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มชนทางภาคอีสานที่เข้ามาจับจองพื้นที่และประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นอกจากนี้แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านมากเป็นอันดับสอง ของประเทศ