ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
2. เพื่อส่งสนับสนุนด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหาร การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเพื่อพัฒนารายได้ โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบ การจัดเก็บภาษี
5. เพื่อพัฒนาการจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
6. เพื่อการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

 

แนวทางการพัฒนา
1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคมตำบล
2. การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกิจการของ อบต. และการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
3. การพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
4. การพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษี การทำกิจการพาณิชย์ของ
5. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
6. การให้บริการแก่ประชาชน โดยจัดการบริการทั้งในและนอกสำนักงาน รวมทั้ง อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆรวมทั้งการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนทราบ