กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 089-846-6616