กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0942898776

นางสาวศิริขวัญ นามบุตร
พนักงานจ้างทั่วไป
*