วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

 "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

 

พันธกิจ

 ๑. พัฒนาโครสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์อื่นให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตของท้องถิ่น

 ๒. เพิ่มสักยภาพในการจัดหาพัมนาแหล่งน้ำให่เพียงพอกับเกษตรกรรม และป้องกันปัญหาภัยแล้ง

 ๓. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร และส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน

 ๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ครบคลุมทั้งการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิกรสังคม ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัมนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

 ๕. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน

 ๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์การเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

 ๗. ส่งเสริมศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่นให้ครอบคลุม