กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสิริอร จิณรักษ์
นักวิชาการศึกษา


นายพัฒนกฤษฏ์ ผดุงจิต
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวเรือนฤทัย โลจันทึก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสายฝน ทวีลาภ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางศิริภา วงษ์ลอบ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวผกามาศ บำรุงศิลป์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววิจิตรา เหลาสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
*