สำนักปลัด อบต.

ปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธัชนันต์ อมาตยคง
นักพัฒนาชุมชน


นายไพรัช วิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


นายประเสริฐ พลกลาง
นิติกร


น.ส.อรพรรณ คบมิตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวินัย พวงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกกิตติพัชฌ์ นวลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


น.ส.วัชรีพร โทขุนทด
บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)


นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอเนก หมวดกลาง
พนักงานจ้างภารกิจ