สำนักปลัด อบต.

ปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางธัชนันต์ อมาตยคง
นักพัฒนาชุมชน


นายไพรัช วิโรจน์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป


น.ส.อรพรรณ คบมิตร
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวินัย พวงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


จ่าเอกกิตติพัชฌ์ นวลจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ


น.ส.วัชรีพร โทขุนทด
บุคลากร (ลูกจ้างประจำ)


นายเตียม วิศิษฏ์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป