หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

089-846-6616

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

094-2898776

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

089-846-6616

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

089-846-6616


นายธนภาค หงษ์ขุนทด
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

0812827799