หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

089-846-6616

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

094-2898776

นางรำเพย ชัยสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

083-0455329

ส.อ.ไชยา เป้าสร้อย
ผู้อำนวยการกองช่าง

081-9773733


นางสาวสิริอร จิณรักษ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

088-5521753

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง รักษาราชการแทน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

089-846-6616