หัวหน้าส่วนราชการ

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

0942898776

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด

094-2898776

นายธนภาค หงษ์ขุนทด
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

0812827799

นางสุภาวดี อาบสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

0801581449


นางสุภาวดี อาบสุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

0801581449

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน กองสาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

0942898776