การบริการขั้นพื้นฐาน

 

การบริการพื้นฐาน

1. การคมนาคม
- ทางหลวงแผ่นดิน 1 สาย
- ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 3 สาย
- การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นทางลูกรัง ซึ่งบางหมู่บ้านเส้นทางชำรุดในฤดูฝน
- ตำบลห้วยบงมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับเขตพื้นที่อื่นได้อย่างสะดวกโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน เช่น กิ่งลำสนธิ อำเภอปากช่อง และยังมีถนน ร.พ.ช. เชื่อมต่อกับอำเภอสีคิ้ว2. การโทรคมนาคม
- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ - แห่ง3. การไฟฟ้า
ยังมีบางครัวเรือนที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึง คิดเป็น 9.15 เปอร์เซ็นต์ หรือ 210 ครัวเรือน4. แหล่งน้ำธรรมชาติ
- ลำน้ำ ลำห้วย 3 สาย
- บึง หนอง 9 แห่ง5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย อ่างเก็บน้ำ สระน้ำ 44 แห่ง
- บ่อน้ำตื้น 12 แห่ง
- บ่อโยก บ่อบาดาล ประปาหมู่บ้าน 35 แห่ง