สภาพทางสังคม

 

สภาพสังคม

1. การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
- โรงเรียนบ้านป่ารังงาม
- โรงเรียนบ้านน้อยพัฒนา
- โรงเรียนบ้านซับยาง
- โรงเรียนบ้านหินเพิง

2. โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4 แห่ง ได้แก่
-โรงเรียนบ้านห้วยบง
-โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
- โรงเรียนบ้านซับพลู
-โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

3.โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง

4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำบ้าน 1 แห่ง


2. สถาบันและองค์การศาสนา
- วัด / สำนักสงฆ์ 17 แห่ง
- โบสถ์ 2 แห่ง3. การสาธารณสุข
- สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 3 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน 3 แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง
- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 90.034. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ 1 แห่ง
- ป้อมตำรวจ 2 แห่ง