ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีนซอยหนูพิน,ซอยนายจิตร) บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล

(ซอยหนูพิน,ซอยนายจิตร) บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22

 ราคากลาง  199,000  บาท  (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เอกสารสอบราคาจ้างแจกจ่าย

สามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยการดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคาและสามารถยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  25 เมษายน  2561  เวลา 08.30 - 16.30 น.      ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-44393-018

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

11 เม.ย. 61 193