ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการสร้างลานจอดรถ บริเวณอาคารสำนักงานแห่งใหม่ อบต.แห่งใหม่และก่อสร้างรางละบายน้ำ/ท่อระบายน้ำแบะบ่อพัก บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15

ราคากลาง  1,422,000  บาท  (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง   ในวันที่  17  มกราคม  2560  ระหว่างเวลา  09.00 - 10.00  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา  หากพ้นกำหนดในวันเเละเวลาดังกล่าว  ให้ผ๔็ซื้อหรือผู้รับแบบ  ไปดูสถานที่ด้วยตนเอง  โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้รับเอกสารและรายการ  ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆแล้ว  มีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน  จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมิได้

กำหนดขายและยื่นซองสอบราคา  ดังนี้   

1. วันที่  30  ธันวาคม  2559 - 18  มกราคา  2560  ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30 น.  ในวันเเละเวลาราชการ  กำหนดขายและยื่นซองเอกสารสอบราคา  ณ  กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

2. วันที่  12  มกราคม  2560  เวลา  08.30 - 16.30 น.  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูบข่าวสารจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด

กำหนดเิดซองสอบราคา   ในวันที่  19  มกราคม  2560  เวลา 10.30 น.  เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ / จัดจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ณ  ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา

              ผู้สนใจติดต่อข้อซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ในราคาชุดละ  500  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่  30  ธันวาคม  2559 ถึงวันที่  18  มกราคม  2560  ตั้งเเต่เวลา  08.30 - 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th , www.hauybongkorat.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขดทรศัพท์  0-44393-018  ในวันเเละเวลาราชการ

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

30 ธ.ค. 59 197