วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     การจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2565..>>>

     ตำบลห้วยบงต้องปลอดภัย

     โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การประชาคมเวทีประชาชนโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
2 มีการขนายผล หรือประเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่ อปท อื่น
3 
ประชาสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยายผลภายในองค์กร ชุมชน
4 
ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
5 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
6 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
7 ส่งเสริมการขายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
8 ประชาสัมพนธ์ชุมชนตระหนักถึงความจำเป็ฯของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู็สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
10 ประชาส้มพันธ์สินค้า/บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 17 ก.ค. 66 172
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เส้นบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ก.ค. 66 186
 3. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโปร่งใหญ่ถึงบ้านป่ารังงาม บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 283
 4. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 21 บ้านซับน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 278
 5. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 23 บ้านซับสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 244
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูน้อย หมู่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 23 ม.ค. 66 308
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบ้านไทยสงบถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 20 ม.ค. 66 340
 8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทางหลวงชนบท 4033 ถึงมอญี่ปุ่น) ม.18 บ้านวังไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ม.ค. 66 226
 9. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางขึ้นมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม หมู่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ค. 65 305
 10. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากบ้านโนนสะอาด-บ้านซับพลู) ม.19 บ้านโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 6 มิ.ย. 65 280
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากศาลตาปู่ถึงชลประทาน บ้านซับพลู หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 4
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านนายบุญสืบ บ้านไทยงบ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากถนนลาดยางถึงบ้านนางระเบียบ บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  4.  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน อ่าน 4
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านซับพลู เริ่มจากไร่นายสวงค์ ถึงบล็อกคอนเวิร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 13
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนสุขภาพและส่งเสริมสมรรถภาพด้วยการเดินวิ่ง ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำสาธารณะ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 18
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายบุญโฮม อ่อนใจ ถึงบ้าน ร.ต.ท.สัญญา เรืองเดช บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายคูณ ทนขุนทด ถึงวัดบ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง เริ่มจากบ้านนางกิมเลี้ยง ถึงไร่นายกวี บ้านมอสุวรรณ หมู่ที่ 22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  10.  จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดิน คุ้มประปา บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10

 1. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือนมกราคม2566ถึง เดือนมีนาคม 2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 25 เม.ย. 66 224
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคา พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 25 เม.ย. 66 227
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 25 เม.ย. 66 216
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 25 เม.ย. 66 214
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ก.พ. 66 293
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 298
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 184
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 194
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 26 ม.ค. 66 190
 10. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 19 ม.ค. 66 195
 1. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 9 ต.ค. 66 108
 2. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 1 มี.ค. 66 280
 3. ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 20 ต.ค. 65 374
 4. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 21 เม.ย. 65 354
 5. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 24 มี.ค. 65 361
 6. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 มี.ค. 65 357
 7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ก.ค. 64 349
 8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ก.ค. 64 239
 9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ก.ค. 64 198
 10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2 ก.ค. 64 202
 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 22 ก.ย. 66 127
 2.
ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570 28 มิ.ย. 66 167
 3.
ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 349
 4.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 339
 5.
ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 323
 6.
รายงานการประชุมการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 339
 7.
ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 291
 8.
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 271
 9.
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 2 ธ.ค. 64 177
 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (20 กย.2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 9 ต.ค. 66 100
 2.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 21 ก.ย. 66 99
 3.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 21 ก.ย. 66 121
 4.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (3 สิงหาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 28 ส.ค. 66 115
 5.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (15 พฤษภาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 23 ส.ค. 66 159
 6.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566(11 เมษายน 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 18 พ.ค. 66 195
 7.
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (14 กุมภาพันธ์ 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 12 เม.ย. 66 175
 8.
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 21 ธ.ค. 65 264
 9.
8.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ย. 65 315
 10.
7.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1(15 สิงหาคม 2565) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ย. 65 289
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.233.221.90
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 13 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 595 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 17198 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 163642 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)