รายงานการประชุมสภา/กิจการสภา
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (14 กุมภาพันธ์ 2566)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

12 เม.ย. 66 320