รายงานการประชุมสภา/กิจการสภา
7.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1(15 สิงหาคม 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

8 ก.ย. 65 465