รายงานการประชุมสภา/กิจการสภา
3.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2(7 กุมภาพันธ์ 2565)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

8 ก.ย. 65 249