รายงานการเงินการคลัง
รายงานทางการเงิน ปี 54

ด้วยส่วนการคลัง  อบต.ห้วยบงได้จัดทำรายงานงบรายรับ-รายจ่าย-งบทดลองและงบอื่นๆ  ประจำปีงบประมาณ  2554  ปิดประกาศไว้ที่ป้ายปิดประกาศของ  อบต. จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไปสามารถดูได้ที่ป้ายปิดประกาศดังกล่าว     

                   ข่าวสารจากส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

7 พ.ย. 54 230