แผนอัตรากำลัง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานCompetency Inventory1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

10 พ.ย. 60 247