ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีล บ้านห้วยบง หมู่ที่ 1 (คุ้มสวนป่า)ราคากลาง 796,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ขายแบบตั้งแต่วันที่ 6 - 19 กุมภาพันธ์ 2558 ราคาแบบชุดละ 500 บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

6 ก.พ. 58 167