ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4ราคากลาง 383,000 บาท ขายแบบตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ขายแบบราคาชุดละ 500 บาท

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

27 ม.ค. 58 169