การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 2565


          ทต.มะค่าตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

          อบต.ห้วยบงข้อมูลพื้นฐาน
          01. โครงสร้างหน่วยงาน
          02. ข้อมูลผู้บริหาร
          03. อำนาจหน้าที่
          04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
          05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
          06. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

          อบต.ห้วยบงข่าวประชาสัมพันธ์
          07. ข่าวประชาสัมพันธ์

          อบต.ห้วยบงการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
          08. Q&A
          09. Social Network

          อบต.ห้วยบงตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          อบต.ห้วยบงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          025. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          026. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
          027. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
          028. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


          อบต.ห้วยบงตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

          อบต.ห้วยบงการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          029. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          030. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
          031. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

          อบต.ห้วยบงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          032. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
          อบต.ห้วยบง แบบสอบถามความพึงพอใจ
          อบต.ห้วยบง เว็บบอร์ด
          033. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


          อบต.ห้วยบงตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          อบต.ห้วยบงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
          034. นโยบายไม่รับของขวัญ (No. Gift Policy
          035. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

          อบต.ห้วยบงการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
          036. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
          037. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          อบต.ห้วยบงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
          038. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          อบต.ห้วยบงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
          039. แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
          040. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
          041. รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี

          อบต.ห้วยบงตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          อบต.ห้วยบงมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
          042. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          043. การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
          044. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
          045. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
          046. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
          047. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
          048. มาตรการป้องกันการรับสินบน
          049. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
          050. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ