ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปองดองของหน่วยงานรัฐ

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

7 มิ.ย. 65 180