แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

24 มี.ค. 65 63