ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคฟซีลบ้านซับยาง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 ราคากลาง  1,034,000  บาท  (หนึ่งล้านสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ระหว่างวันที่  9  มิถุนายน  - 22  มิถุนายน  2560  ตั้งเเต่เวลา  08.30 น. - 16.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th , www.hauybongkorat.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์  0-44393-018  ในวันและเวลาราชการ

 แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

9 มิ.ย. 60 60