ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพตำบลห้วยบง บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมุ่ที่ 15 ตำบลห้วยบง

            ราคากลาง  1,264,000  บาท  (หนึ่งล้านสองเเสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา หากพ้นกำหนดในวันและเวลาดังกล่าว ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขอรับแบบและรายการ ไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อหรือผู้รับแบบรายการ ได้รับทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่างๆดีแล้ว มีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบงมิได้

            กำหนดขายและยื่นซอง สอบราคา  ดังนี้

            1. วันที่ 8 – 23 กุมภาพันธ์  2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ กำหนดขายและยื่นซองสอบราคา ณ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

            2. วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. กำหนดยื่นซองสอบราคา  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง ตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

            กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อ/ จัดจ้าง ตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

            ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ในราคาชุดละ  1,000  บาท  ระหว่างวันที่ 8 – 16 กุมภาพันธ์  2560  ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็ปไซต์  www.gprocurement.go.th , www.hauybongkorat.go.th หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-44393-018แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

8 ก.พ. 60 59