ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการประมูลซื้อ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ราคากลาง  2,300,000  บาท  (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

            กำหนดยื่นซอง  ในวันที่  16  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่  08.30 น. - 16.30 น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลการจัดซื้อจัด / จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำตลห้วยบง  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  ในวันที่  16  สิงหาคม  2559  เวลา  10.30 น.

            ผู้สนติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  1/2559  ในราคาชุดละ  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ได้ที่กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง  ระหว่างวันที่  27  กรกฎาคม  2559  ถึงวันที่  5  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.groocurement.go.th , www.Koratdla.go.th  หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข  0-44393-018  ในวันเเละเวลาราชการแฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง    

27 ก.ค. 59 59