วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     การจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2565..>>>

     ตำบลห้วยบงต้องปลอดภัย

     โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร. 089-846-6616
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
3 ส่งเสริมการขายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
4 ประชาสัมพนธ์ชุมชนตระหนักถึงความจำเป็ฯของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู็สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
6 ประชาส้มพันธ์สินค้า/บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
8 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 17 ก.ค. 66 56
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เส้นบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ก.ค. 66 62
 3. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโปร่งใหญ่ถึงบ้านป่ารังงาม บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 185
 4. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 21 บ้านซับน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 181
 5. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 23 บ้านซับสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 159
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูน้อย หมู่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 23 ม.ค. 66 208
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบ้านไทยสงบถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 20 ม.ค. 66 208
 8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทางหลวงชนบท 4033 ถึงมอญี่ปุ่น) ม.18 บ้านวังไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ม.ค. 66 134
 9. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางขึ้นมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม หมู่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ค. 65 205
 10. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากบ้านโนนสะอาด-บ้านซับพลู) ม.19 บ้านโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 6 มิ.ย. 65 190
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านนายโพ้น สาวรีย์ ถึงไร่นายบุญเลิศ ทิศขุนทด บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 6
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายเหลา มีนขุนทด ถึงถนนกังหันลม บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านนายโพ้น สาวรีย์ ถึงไร่นายบุญเลิศ ทิศขุนทด บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนสาธารณะสระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนสาธารณะสระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 11
  9.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 7275 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 12
  10.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10

วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.192.254.173
ออนไลน์ 3 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 30 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1377 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10374 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 156818 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)